Általános Szerződési Feltételek
Hatályos: 2021. december 1. napjától

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a FRAJLA Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.frajla.hu oldalon (a továbbiakban: Weboldalon) keresztül elérhető vásárlási űrlap (a továbbiakban: Űrlap) megrendelhető valamennyi árucikkre. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az Űrlapon keresztül történik.

1.2. Vásárló alatt értendő minden természetes személy, aki az Űrlapon keresztül megrendelést ad le. A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A fogyasztó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1.3. Az Űrlapon történő vásárlást a magyar hatályos jogszabályok, különösen a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

1.4. Az Űrlapon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.5. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott termék időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.

1.6. A Felek közötti szerződés az ÁSZF Vásárló általi elfogadása esetén a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre az ÁSZF-ben foglaltak szerint. Ha a Vásárló az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe az Űrlap szolgáltatásait, így nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.

1.7. A megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek az adott megrendelés során szolgáltatott adatokkal. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar. A Szolgáltató a szerződést iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.8. Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe az Űrlap szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. Az Űrlap megrendelői felületének és a Szolgáltatónak nem feladata és nincs rá lehetősége, hogy tudja, kiderítse, ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli.

1.9. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

1.10. Megrendelésének az Űrlapon történő leadásával és az ÁSZF elfogadására szolgáló mező kipipálásával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat.

2. Szolgáltató és a tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: FRAJLA Kft.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kazal utca 18.
Adószám: 32073775-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-222487
Bankszámlaszám:  0
E-mail: hello@frajla.hu

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:
Név: DotRoll Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Weboldal: www.dotroll.com

3. Megrendelés

3.1. A vásárlási űrlapon történő megrendelés érdekében nincs szükség regisztrációra. A megrendelés során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges, illetve lehetséges: név, e-mail cím, telefonszám, megjegyzés. A Vásárlók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres megrendeléshez a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatvédelmi tájékoztatót. A mezők kipipálásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.2. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vásárló felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltató-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.3. Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei: A megrendelés során nincs lehetőség a javításra. Viszont a megrendelést követően egyeztető e-mail fogunk jelentkezni, ahol lehetőség lesz a pontosításra, javításra.

3.4. A megvásárolható termék tulajdonságait, jellemzőit a termékhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. A ruhák méretezésével kapcsolatban is itt tájékoztatjuk Vásárlót. Amennyiben az Űrlapon található bármely termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Vásárlónak a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, forduljon a Szolgáltatóhoz.

3.5. A termékek mellett feltüntetett ár minden esetben forintban van feltüntetve és a termék bruttó vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, viszont nem tartalmazza a szállítási költséget. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A megrendelést visszaigazoló üzenetben külön soron tüntetjük fel a termékek árát és a szállítási költséget.

3.6. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” forintos vagy „1” forintos árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.8. A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltató-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.9. A megrendelés menete:

1. Lépés: A megvásárolni kívánt termék alatt található űrlapot elküldi Vásárló. A sikeres megrendeléshez a csillaggal jelölt, mezők kitöltése kötelező és a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. Az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása nélkül a megrendelés nem folytatható.

2. Lépés: A megkapott megrendelői levél alapján e-mail vagy telefonos úton felvesszük a kapcsolatot Vásárlóval és egyezettjük az átvétel módját, fizetés feltételeit.

3. Lépés: Vásárló amennyiben minden rendben talál, banki átutalással rendezheti megrendelését Szolgáltató bankszámlájára.

3.1. A Vásárló részéről a megrendelés leadása önmagában nem eredményezi a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, esetleges előlegfizetés részleteit, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.2. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós kínálatot – előzetes bejelentés nélkül – megváltoztassa, az egyes akciók elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért a Szolgáltató jogi felelősséget nem vállal.

3.3. A vásárlási űrlapon rendelt termékek tovább értékesítése nem megengedett.

3.4. A vásárlási űrlapon leadott rendelések összevonására nincs lehetőség.

4. Fizetési és szállítási feltételek

4.1. A Vásárló a vételárat a banki átutalással Szolgáltató számlájára vagy személyesen készpénzben rendezheti. A Szolgáltató a Vásárló bankkártya adatait nem kezeli.

4.2. Az utalásos díjfizetést abban az időpontban tekintik teljesítettnek a Felek, amikor a teljesítendő összeg a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

4.4. A kiállított számlát a Vásárló e-mailen kapja meg, abban az időpontban, amikor a rendelését becsomagoltuk, és átadta a futárszolgálatnak.

4.5. A kiszállítás költségéről a Szolgáltató a megrendelés elküldését megelőzően tájékoztatja a Vásárlót.

4.6. A megrendelt termék átvételére a következő mód áll rendelkezésre:

  • személyesen az üzletben: Frajla – 1093 Budapest, Lónyay utca 49. fszt. 3.

  • postai úton

  • futárszolgálat segítségével

4.7. A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újra küldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik. Sorozatosan sikertelen kiszállítás esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Vásárló megrendeléseit korlátozza (csak előzőleg kiegyenlített vásárlást teljesít).

4.8. A Partner a Vásárlót megrendelése állapotáról, az igénybe vett futárszolgálatról, a kiszállítás (átvétel) várható időpontjáról, illetve a teendőkről e-mail útján tájékoztatja. A megrendelés visszaigazolásában a Szolgáltató a Partner elérhetőségeiről tájékoztatja a Vásárlót.

Vásárlónak tanácsoljuk, hogy mielőtt átvenné a csomagját akár a postán akár a futártól, győződjön meg annak sértetlenségéről. Ha a csomagolása sérült, esetlegesen nyitva van vagy egyéb problémát észlel a csomagot nem köteles átvenni.

4.9. Szállítási elállás: a Szolgáltató elállhat a rendelet teljesítésétől abban az esetben, ha a termék nem áll rendelkezésre, ebben az esetben köteles a Vásárlót tájékoztatni.

5. Garanciális feltételek

5.1. Házhozszállítás esetén: a kézhezvételtől számított 14 napon belül áll módunkban visszatéríteni a termék árát.

5.2.Személyes átvétel: ebben az esetben a kifizetéstől számított 14 napon belül áll módunkban visszatéríteni a termék árát.

Cserére vagy levásárlásra 30 nap áll rendelkezésre. 

Visszáru cím:

  • Frajla – 1093 Budapest, Lónyay utca 49. fszt. 3.

Fontos! A visszaküldőd terméket, csak az üzletünkben nyitvatartási időben áll módunkban. Kizárólag eredeti, állapotban tudjuk visszavenni, vagy utánvétes csomagot nem áll módunkban átvenni. 
Mosott, használt termék már nem tudunk sem cserélni, sem visszavenni! Megértéseteket köszönjük!

8. Panaszkezelés

8.1. A Vásárló a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 2. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

8.2. Szóbeli panasz

A Vásárló szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Vásárló a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Vásárló panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Vásárlóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja a Vásárlónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A telefonon közölt panaszokat a Szolgáltató rögzíti, így ebben az esetben a fentiek szerinti jegyzőkönyvet a hangfelvétel pótolja.

8.3. Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Vásárlónak a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Vásárlót a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében a Vásárló valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

8.4. Jogorvoslat

Amennyiben a Vásárló panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Vásárló az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Telefonszám: +36 1 450 2598

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

A békéltető testület előtti eljárásban a Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli.

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Vásárló bírósághoz fordulhat.

8.5. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

9. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt.  A Szolgáltató részletes Adatvédelmi tájékoztatót megtalálja a linken. 

10. Záró rendelkezések

10.1.Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

10.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

10.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Vásárlók által feltöltött tartalmak törlésére.

10.4. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.