FRAJLA.hu „Karácsonyi nyereményjáték” FACEBOOK ÜZENŐFALI NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Részvétel feltételei és szabályzata

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT, HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

A FRAJLA.hu FACEBOOK ÜZENŐFALI Nyereményjátékban (továbbiakban: „Játék”) való részvétel a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos/Játékosok”).

A Játék lényege

A játék lényege, hogy a résztvevők a FRAJLA.hu Facebook oldalán a nyereményjátékot hirdető Facebook posztban feltett kérdésre saját választ küldjenek. A helyes választ küldők között egy 20.000 Ft értékű utalványt sorsolunk ki.

A Játék kizárólag magáncélú használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

 1. Szervezés és lebonyolítás

A jelen FRAJLA.hu Facebook üzenőfali nyereményjáték (továbbiakban: “Játék”) szervezője és adatkezelője Kis Bernadett E.V.(“Szervező” és “Adatkezelő”) amelynek bejegyzett székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kazal utca 18. adószám:57308184-1-33) megbízásából a Dream Production Europe Kft. (továbbiakban: Dream Production, Lebonyolító) amelynek bejegyzett székhelye: 6726 Szeged, Szögi József utca 19., adószáma: 24197449-2-06, cégjegyzékszáma: 06-09-022492, adatfeldolgozóként jár el. 

A nyereményjáték időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden felhasználó számára az https://frajla.hu/jatekszabaly oldalon. 

A játék Szervezőjének bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a játékos, résztvevő bármely jogcímen történő, Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét. Szervező fenntartja a jogot a játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben, vagy egészben történő megtagadására, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése, vagy vis maior esetén. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a játékot bármikor egyoldalúan leállítani.

A jelen szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a https://www.facebook.com/frajla.hu  oldalon, a Játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A játék során átadott adatokat a Lebonyolító dolgozza fel és a Szervező kezeli. 

A Szervező üzemelteti a Facebook oldalon a FRAJLA.hu hivatalos Facebook oldalát, amely https://www.facebook.com/frajla.hu alatt található. Amennyiben a Játékos Pályázatot ad be, kifejezetten hozzájárulását adja a poszt, valamint kép nyilvánosságra hozatalához, továbbá, hogy a profil képe megjelenjen időbeli, térbeli, valamint média területi megkötés nélkül.

 1. A játékban történő részvétel feltételei 

2.1   A Játékban csak 18. életévüket betöltött, magyarországi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, természetes személyek („Játékos”) vehetnek részt, továbbá saját Facebook profillal rendelkező személyek.  Az üzenőfali játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően neveznek, és a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen Játékszabályzatot. A játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító, valamint a promóciós játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1§ (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül.

A FRAJLA.hu Facebook üzenőfali játékban azok a természetes személyek vehetnek részt (”Játékos”), aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a https://www.facebook.com/frajla.hu alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Facebook”) található „Frajla.hu.” elnevezésű Facebook rajongói oldal („Rajongói oldal”) felületén található üzenőfali játékkal (”Üzenőfali játék)” játszik, melynek során a posztban feltett kérdésre saját választ elküld (későbbiekben “Pályázat”), az Üzenőfali játék felhívásáról szóló poszt alá kommentben. 

2.1.2. A Játékos elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező, illetve Lebonyolító rendelkezésére bocsátott személyes adatainak (teljes név, születési idő, e-mail cím, postacím, telefonszám, adószám) Játékkal összefüggő, a 8. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: „Pályázat”).

2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos, egy Pályázat beküldésére jogosult, a beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható.

2.3 A Játékosok a játékban való részvételükkel automatikusan elfogadják a jelen Játékszabályzatot és magukra nézve kötelezőnek tartják. 

2.4 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. 

2.5 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. 

2.6. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.7  A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

2.8 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 

2.9 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

2.10 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt csapatban, és/vagy nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak. 

2.11 A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Rajongói oldalról kizárja.

2.12. A Játékosok az Üzenőfali játék használata során megadott és a Játékban történő részvételükkel a Szervező, illetve a Lebonyolító rendelkezésére bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező, illetve a Lebonyolító érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 1. A játék időtartama 

3.1 Az üzenőfali nyereményjáték 2021. december 17. 16:00-tól – 2021. december 29. 14:00-ig tart. A nyertes pályázat 2021. december 30-án 14:00-kor kerül kisorsolásra.

 1. A játék menete, sorsolás 

4.1. A Szervező a Játék során FRAJLA.hu. elnevezésű Facebook Rajongói oldalon elérhetővé teszi az Üzenőfali nyereményjátékot, amellyel a Rajongói oldal tagjai a Játék időtartama alatt játszhatnak. A Játékosok feladata, hogy a 2021.12.17. 16:00 órakor kitett posztban feltett kérdésre saját választ küldjenek (továbbiakban „Pályázat”).
A Játékosok a hozzászólással jogosultságot szerezhetnek a nyereményjáték tárgynyereményére.

A nyertesek között pedig a nyereményjáték posztban megnevezett terméket fogjuk kisorsolni. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és a hozzászólás elküldésével kifejezetten hozzájárul a Játékszabályzatban található Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtakhoz.

4.2 A Fődíj nyertes Játékos az 5.1 pontban feltüntetett nyereményeket nyeri meg. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító telephelye. Szervező a sorsoláson összesen 1 (egy) fődíj nyertes és 2 (kettő) db tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a randomgenerátor segítségével történő gépi sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes, vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. 

A pályázatnak legkésőbb 2021. december 29. 13:59-ig kell megérkeznie, hogy érvényes és szabályszerű legyen. 

4.3 Szervező a Játék teljes időtartama alatt 2021. december 29. 13:59-ig beérkezett érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül 2021. december 30. 14:00-kor egy elektronikus úton, véletlenszerű sorsolást lehetővé tevő program segítségével sorsol összesen 1 darab nyertes („Fődíj Nyertes”) Pályázatot és 2 (kettő) db tartaléknyertest. A kisorsolt szerencsés nyertesek kommentjeit minden esetben manuálisan is ellenőrzi a Lebonyolító.

A sorsolás nem nyilvános. 

A sorsoláson azon Játékosok Pályázatai vesznek részt, akik a játékszabálynak megfelelően pályázatot küldtek be a játék időtartama alatt.

4.4 A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag egy Pályázattal vesz részt. A játékban kizárólag hiánytalanul, valós adatokkal kitöltött nevezések vesznek részt. Amennyiben a Játékos jelen szabályzatban foglaltak ellenére a regisztrációban hamis, valótlan adatokat ad meg, a Szervezőnek jogában áll kizárni a versenyből. A kizárás megítélése a Szervező saját döntéskörébe tartozik. A hiányos online regisztrációval nevező Játékos nem vesz részt a játékban. 

A játékot 2021. december 29-én 14:00-kor bezárja a Szervező. 

 1. Nyeremények, Nyertes értesítése, Nyeremények átadása 

5.1 A Játékban a következő Fődíj nyeremény kerül kisorsolásra:

Fődíj: 20.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely ruhajavításra , ruhaátalakításra vagy használtruha vásárlásra használható fel. Értéke bruttó 20.000 Ft. 

A megnyerhető nyeremények száma: 1 db. 

5.2 A nyeremények más termékre nem cserélhetőek, készpénzre nem válthatóak át, más személyre nem ruházhatóak át, továbbá üzleti és kereskedelmi célú felhasználásuk szigorúan tilos. 

A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékosok ilyen igényüket jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesíthetik. Amennyiben a nyertes Játékosok a Nyereményüket nem veszik át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelhetik.

5.3 A játék nyerteseinek a nevét a sorsolás napján Szervező a a https://www.facebook.com/frajla.hu  oldalon teszi közzé Facebook hozzászólásban a játék alatt és önálló Facebook posztban is.

5.4. A Szervező a 4.2 pontban írt sorsolást követő 24 órán belül értesíti a nyertes Játékosokat a kommentre való válaszadással („Értesítés”). Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 3 munkanapon belül visszaigazolni az oldalon keresztül privát üzenetben és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (név, születési dátum, telefonszám, lakcím, adószám). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.5. A Nyereményt a Lebonyolító privát levelezésben egyezteti a nyertes Játékossal. Amennyiben a nyertest nem lehet elérni a sorsolást követő 5 munkanapon belül, vagy nem kíván élni a nyereménye felhasználásával, úgy a nyeremény a pótnyertesre száll. A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.6. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így például nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

5.5 A Fődíj nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremények átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. A fődíj nyereményeket a nyertes, illetve az általuk megjelölt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt képviseleti és nyereményátvételi meghatalmazással rendelkező személyek vehetik át a Szervező által meghatározott módon, helyen és időben személyigazolványuk és adóigazolványuk bemutatásával. A Fődíj nyeremények átadásának végső határideje: 2022. január 31.

5.6 Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Fődíj nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Fődíj Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.  

 1. Adózás 

A Nyereményekhez tartozó esetleges adó terhek fizetési kötelezettségét a Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 

 1. Információ a játékról 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a promóciós játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzé teszi a játék Facebook oldalán.

A promóciós játékban résztvevők felelőssége, hogy a jelen szabályzat tartalmáról, annak esetleges módosításáról megfelelően tájékozódjanak. 

Adatkezelési szabályzat

 1. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék során az általa megadott személyes adatainak felvétele, kezelése, feldolgozása, továbbítása történik. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés és -feldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott, önkéntes hozzájárulása. 

Az adatkezelés céljai:

1.) Jelen promóciós Játék lebonyolítása, a nyeremények átadása, valamint 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) értelmében a játékosok személyes adatait a Dream Production Europe Kft. dolgozza fel, és – továbbítást követően az FRAJLA.hu mint Adatkezelők kezelik. Adatkezelők és -feldolgozó részéről az adatkezelésre, feldolgozásra kijelölt munkavállalóik, valamint mindenkori ügyvezetőik és felsővezetőik is jogosultak az adatkezelésre, az adatok megismerésére, azok feldolgozására. 

A játékban történő önkéntes részvétellel a Játékosok hozzájárulnak a promóciós játék során megadott személyes adataik jelen szabályzatban foglaltak szerinti feldolgozásához, kezeléséhez, és továbbításához ennek megfelelően kifejezetten hozzájárulnak, hogy:

– személyes adataik az Adatkezelők adatbázisaiba bekerüljenek, és azokat az Adatkezelők – esetleges tiltási, törlési nyilatkozat kézhezvételéig – jelen promóciós játék során, annak teljesítése érdekében, a játék lebonyolítása, nyeremények átadása céljából, annak keretében kezeljék.

8.1 A Játékban való részvétel és a Játék során történt adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a Játékos alábbi adatait az alábbi célra és jogalapon minden további feltétel vagy ellenérték nélkül a jelen 7. pontban foglaltak szerint kezelje:

Kezelt személyes adat: Név
Adatkezelés célja:

 • Játékos beazonosítása 

 • Játékban való részvétel 

 • Nyeremény kézbesítése 

 • Értesítés, kapcsolattartás 

 • Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése 

 • Jog- és igényérvényesítés 

 • Nyertesség esetén nyilvánosságra hozatal 

Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. Cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama: Játék lezárásától számított 90 nap

Kezelt személyes adat: Születési dátum
Adatkezelés célja: Annak megállapítása, hogy a játékos betöltötte a 18. évet
Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. Cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama: Játék lezárásától számított 90 nap

Kezelt személyes adat: E-mail cím
Adatkezelés célja: 

 • Játékos beazonosítása 

 • Játékban való részvétel 

 • Nyeremény kézbesítése 

 • Értesítés, kapcsolattartás 

 • Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése 

 • Nyertes közzététele 

Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. Cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama: Játék lezárásától számított 90 nap

Kezelt személyes adat: Lakcím
Adatkezelés célja: Nyeremény kézbesítése, értesítés, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. Cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama: Játék lezárásától számított 90 nap

Kezelt személyes adat: Telefonszám
Adatkezelés célja: Értesítés, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. Cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama: Játék lezárásától számított 90 nap

Kezelt személyes adat: Adóazonosító jel
Adatkezelés célja: A nyereményhez tartozó esetleges adók megfizetése
Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. Cikk (1) a) pont)
Adatkezelés időtartama: Játék lezárásától számított 90 nap

A Játékosok a promóciós játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a Szervező az adataik közül a nevüket, nyereményátvételről készült fényképüket, képmásukat nyilvánosságra hozza Frajla . online felületein: www.frajla.hu a https://www.facebook.com/frajla.hu  Facebook és Instagram oldal. A Játékosok nem jogosultak ellenszolgáltatásra az adataiknak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért, vagy egyéb, jelen szabályzat alapján megvalósított adatkezelésért, adattovábbításért. Jelen játékszabályzatban és az Infotv-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért az Frajla.hu – Kis Bernadett, mint adatkezelő felel mindegyik adatkezelő a saját adatkezeléséért. Adatkezelők az általuk kezelt személyes adatokat a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő célra nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet.

Adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról, védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés bekövetkezésétől. Az adatokat Adatkezelők a Játékos törlési kérelmének elintézéséig kezelik. 

8.2. A Szervező, illetve a Lebonyolító köteles gondoskodni arról, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések, különös tekintettel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. Rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) megtartásával történik.

A játékosok jogai, jogorvoslati lehetőségei a személyes adatok kezelése körében

A játékos kérelmezheti az adatkezelőnél:

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

 2. b) személyes adatainak helyesbítését, amennyiben az a valóságnak nem felel meg, valamint

 3. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, amennyiben az adatkezelés jogellenes, hiányos vagy téves és ezen állapot nem orvosolható, vagy amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatkezelés határideje lejárt, illetve amennyiben azt a továbbiakban nem kívánja.

A játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amely tiltakozást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos a meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A Játékos adatvédelmi jogainak megsértése esetén keresettel bírósághoz fordulhat, valamint jogszabályban meghatározott esetekben eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Játékosnak a törlési kérelmet – illetőleg egyéb észrevételeit –a Szervező részére szükséges eljuttatni. Ennek megfelelően a játékos bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja hozzájárulását a jelen Játékszabályzatban és Adatkezelési Szabályzatban foglalt adatkezelés vonatkozásában a Dream Production Europe Kft. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E épület fszt. címre és/vagy a pm@dreamproduction.hu e-mail címre eljuttatott nyilatkozattal. Törlési kérelem esetén valamennyi adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek az adatok.

Ugyanezen elérhetőségen gyakorolhatják a játékosok az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi jogukat.

A fenti elérhetőségekre eljuttatott törlési nyilatkozattal valamennyi adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek az adatok.

Az Adatkezelők haladéktalanul, de legkésőbb a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törlik az adatokat. Törlés esetén az adatok nem állíthatók helyre.

Javaslatokat vagy észrevételeket a  pm@dreamproduction.hu e-mail címre várunk. 

 1. Vegyes rendelkezések 

9.1 Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

9.2 A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékosok ilyen igényüket jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesíthetik. Amennyiben a nyertes Játékosok a Nyereményüket nem veszik át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelhetik. 

9.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 

9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. 

9.5 Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Pályázat beküldése (komment írása közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 

9.6 Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

9.7 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa, a Játék feltételeit indoklás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is.  Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

9.8. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.5 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

9.9. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. 

A szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget a feltöltött fotók felületét üzemeltető alkalmazás működéséből adódó hibákért. 

9.10. A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

9.11. A Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék- a Facebook használatán túl- nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi. 

Budapest, 2021. december 17. 

FRAJLA.hu – Kis Bernadett– Dream Production Europe Kft.